Regulamin Płatności Internetowych

Sprzedawcą jest firma Przebadani.pl Sp. z o.o. o NIP 522 317 87 14 REGON 385580157, z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

Operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W przypadku płatności kartą, termin realizacji zlecenia będzie ustalony z Państwem, po pozytywnej autoryzacji transakcji.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, od pozytywnej autoryzacji transakcji.

Wszelkie reklamacje mogą być składane przez klientów, którzy skorzystali z naszych usług. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie po stwierdzeniu niewłaściwego wykonania usługi. Reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu +48 690 21 21 21 lub korespondecyjnie na adres Przebadani.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Pismo reklamacyjne powinno zawierać:

  • imię i nazwisko, adres korespondencyjny i numer telefonu zgłaszającego reklamację
  • okoliczności uzasadniające reklamację
  • żądanie reklamującego
  • numer konta bankowego do wpłaty świadczenia pieniężnego (jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy
    zwrotu kwoty ceny lub jej części i jest inne niżeli to, z którego dokonał wcześniej płatności)
  • podpis reklamującego

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzje rozstrzygające reklamacje są ostateczne. O decyzji w sprawie zgłoszonej reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub korespondecyjnie. W przypadku, gdy w wyniku złożonej reklamacji spór nie zostanie rozwiązany, klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonych przez podmiot uprawniony – Inspekcję Handlową tj. przed Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej lub stałym sądem polubownym działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w trybie określonym ustawą o Inspekcji Handlowej.

Wyniki usług, których się one dotyczą, będą dostępne online, po podaniu numeru PESEL oraz numeru badania, otrzymanego przez SMS.

Dostępne formy płatności: przelewy online, BLIK, Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

Call Now Button Skip to content